Math Is Fun Forum

  Discussion about math, puzzles, games and fun.   Useful symbols: ÷ × ½ √ ∞ ≠ ≤ ≥ ≈ ⇒ ± ∈ Δ θ ∴ ∑ ∫ • π ƒ -¹ ² ³ °

You are not logged in.

#1 2019-04-12 02:29:37

huongtranbong
Member
Registered: 2019-04-12
Posts: 1

Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Dự án đầu tư

Luận Văn Việt chia sẻ mang bạn những trở ngại chung về quản trị Công trình trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn không mang thời gian làm cho luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận khiến cho luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.
x1pdjUd.jpg

===> Xem thêm : [advert removed by admin.  Mif is funded by paying advertiser's. That's why unauthorised adverts are against our rules.

Khái niệm đầu tư
Theo Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì: ”Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Theo quan điểm của chủ đầu tư: Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh, để từ đó thu được số vốn lớn hơn số vốn đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận. Theo quan điểm xã hội: Đầu tư là hoạt động bỏ vốn phát triển, để từ đó thu được hiệu quả kinh tế xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc gia.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

8godqy6.jpg
===> Xem thêm :

Khái niệm dự án đầu tư
Theo Luật xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 thì: ”Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định”. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây:
- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng.
- Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp.
- An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

Last edited by huongtranbong (2019-04-16 20:51:49)

Offline

#2 2019-04-12 03:58:54

Bob
Administrator
Registered: 2010-06-20
Posts: 9,718

Re: Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Dự án đầu tư

hi huongtranbong

Welcome to the forum.

It looks like you are a member so I think it's sorted.  Post again if a problem persists.

Bob


Children are not defined by school ...........The Fonz
You cannot teach a man anything;  you can only help him find it within himself..........Galileo Galilei
Sometimes I deliberately make mistakes, just to test you!  …………….Bob smile

Offline

#3 2019-04-18 08:22:57

Mathegocart
Member
Registered: 2012-04-29
Posts: 2,226

Re: Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Dự án đầu tư

Nice ad..


The integral of hope is reality.
May bobbym have a wonderful time in the pearly gates of heaven.
He will be sorely missed.

Offline

#4 2019-04-18 20:33:32

Bob
Administrator
Registered: 2010-06-20
Posts: 9,718

Re: Luận văn quản trị Dự án định nghĩa về Dự án đầu tư

Hi Mathegocart

Thanks for your help.  The forum is getting a lot of essay writing adverts.  Maybe this poster thought that posting in Vietnamese would fool us.  Huh!

The forum is funded by carefully selected paying advertiser's so these freeloaders are threatening the existence of the forum.  Next step is an outright ban.

Bob


Children are not defined by school ...........The Fonz
You cannot teach a man anything;  you can only help him find it within himself..........Galileo Galilei
Sometimes I deliberately make mistakes, just to test you!  …………….Bob smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB